COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2009

Amer. J. Nurs., 2008, 108, č. 9

Datum: 3. 1. 2009

Přinášíme výběr z obsahu časopisu American Journal of Nursing (Amer. J. Nurs.), 2008, 108, Č. 9, který je k dispozici v knihovně NCONZO. V případě zájmu o některý z uvedených článků vám rádi zašleme xerokopii, můžeme zajistit i jeho překlad (překladatelské služby účtujeme dle ceníku knihovny). 

POTERA C. Drinking and eating during childbirth (Mohou ženy před porodem jíst a pít?): 19. Většina nemocnic v USA nedovoluje ženám těsně před porodem a při porodu jíst ani pít, kromě malých doušků tekutiny nebo kousků ledu. Tato praxe sahá až do čtyřicátých let minulého století a jejím účelem je prevence aspirace obsahu žaludku u žen, u nichž se nevylučuje porod císařským řezem a z toho plynoucí nutnost celkové anestezie. Nová zpráva Americké vysoké školy pro sestry a porodní asistentky (American College of Nurse-Midwives - ACNM) odmítá tento restriktivní přístup k ženám před porodem. Zpráva analyzuje studie z Velké Británie a Holandska, kde je ženám, které mají porodní stahy, dovoleno jíst a pít bez omezení. Studie srovnávala ženy, které v průběhu porodu dostávaly nějakou stravu, se ženami, jejichž příjem potravy byl omezen. Příjem potravy a tekutin v průběhu porodu neměl žádný negativní účinek ani na matku, ani na dítě. Nebyly rovněž nalezeny žádné významně rozdíly mezi oběma skupinami v délce porodu, ve způsobu porodu, v komplikacích, jako je např. krvácení, nebo v Apgar -skóre novorozenců. Ve skutečnosti studie ukázaly, že příjem jídla a tekutin během porodu zlepšuje hydrataci, nutrici, pohodu a uvolňuje stres, protože dává ženám pocit kontroly. A kromě toho císařské řezy se dnes většinou provádějí v lokální anestezii, která přináší mnohem menší riziko aspirace než anestezie celková. Podle ACNM je možnost aspirace ovlivněna více zručností anesteziologa než tím, co žena jí nebo pije. ACNM doporučuje sestrám, aby při prenatální péči zapojily ženy do rozhodovacího procesu pomocí diskuse o rizicích aspirace. Rovněž navrhuje, aby při rozhodování o umožnění neomezeného příjmu jídla a pití v průběhu porodu bylo přihlédnuto ke zdravotnímu stavu ženy a k riziku možné nutnosti chirurgického zákroku. Libovolný příjem potravy a tekutin by měl být omezen při výskytu kteréhokoliv z uvedených rizikových faktorů: hypertenze, preeklampsie, obezita, gast-ritida, vředy, dlouhotrvající porod nebo úporné zvracení. Existuje však málo informací o tom, jaké druhy potravin by ženy mohly anebo neměly jíst. 

WORTH T. Nurses have little time for patients (Sestry mají málo času na pacienty): 20-21 Tři studie, které byly uveřejněny v odborných časopisech v USA a které se zabývaly tím, jak sestry tráví svou pracovní dobu, zjistily, že jsou pacienti odsouváni do pozadí, péče o ně je krácena kvůli takovým aktivitám, jako je dokumentace, podávání léků a koordinace péče. Podle těchto studií sestry vykonávají přímou péči kratší dobu, než je polovina jejich pracovní doby, to znamená, že přednost dostávají úkoly, ze kterých nemají pacienti žádný nebo téměř žádný přímý užitek. První studie vycházející z údajů 14 chirurgických oddělení tří nemocnic v USA zaznamenala, že sestry dělily svůj čas na aktivity péče o pacienta (diagnostiku, edukaci, ošetření a léčbu a psychosociální podporu) a doplňkově činnosti (koordinaci péče a vedení chorobopisů). Byly zaznamenávány rovněž doby strávené čekáním, zpožděním a opakováním činnosti. Výsledky studie odhalily, že sestry strávily 56% své pracovní doby doplňkovými činnostmi a pouze 44 % přímou péčí o pacienta. Podle výsledků druhé studie zaměřeně na identifikaci zdrojů neefektivnosti ošetřovatelských procesů dokonce pouze 19 % pracovní doby sester bylo věnováno aktivitám spojeným s přímou péčí o pacienta. Autoři studie v závěru doporučují inovaci technologie, pracovních procesů, organizace práce a uspořádání oddělení. 

JOY SDS. Bacterial infection as a cause of sudden infant death? (Bakteriální infekce jako možná příčina náhlé smrti dítěte): 22. Náhlá neočekávaná smrt v dětství se vyskytuje u dětí do jednoho roku věku a je nejčastější příčinou postnatální úmrtnosti dětí. Většinou zůstává příčina nevysvětlena, nastane-li úmrtí ve spánku, je označováno jako syndrom náhlé smrti dítěte. V USA takto zemřelo v roce 2004 přibližně 4600 dětí. Ve Velké Británii byla provedena systematická studie možné úlohy infekce při náhlé smrti dítěte na případech v dětské nemocnici v Londýně v letech 1996-2005. Bylo vyšetřeno přes 2000 vzorků tělnich tekutin a tkání 470 dětí a bylo zjištěno, že 73 % bylo pozitivních na bakterie (Stafyphylococcus aureus, Escherichia coli, Lístería monocytogenes). Podle autorů studie k úmrtí mohly vést spíše mikrobiální produkty než přímá invaze mikrobů. 

WINSLOW EH, BROSZ DL. Gradua ted compression stockings in hospitalized postoperative patients: Correctness of usage and size (Zdravotní punčochy s odstupňovanou kompresí u hospitalizovaných pacientů po operaci: správné používání a správná velikost): 40-50. Původní výzkumná studie odhaluje nutnost řešení otázek nesprávného používání a nesprávné velikosti kompresních punčoch a nedostatků v edukaci pacientů a sester. Kompresní punčochy při správném použití vykazují významné snížení rizika hluboké žilní trombózy u chirurgických pacientů, avšak při nesprávném použití mohou poškozovat kůži a v případě nesprávné velikosti dokonce zvyšovat riziko trombózy. Cílem autorů studie bylo zjistit, jestli sestry umějí správně určit velikost a používat punčochy, jestli se problémy vyskytují častěji u punčoch nebo u podkolenek a jestli sestry odpovídajícím způsobem poučují pacienty o aplikaci obou produktů. Byla použita metoda srovnávacího a deskriptivního výzkumu 142 hospitalizovaných pacientů po operaci, z nichž 37 mělo punčochy a 105 podkolenky. Byly srovnávány velikostní tabulky výrobce se čtyřmi nezávislými měřeními nohou za účelem zjištění, zda velikost používaných punčoch a podkolenek je správná. Pacienti byli rovněž dotazováni na pocit pohodlí a na informovanost o účelu podkolenek a punčoch. Výsledky studie ukázaly, že u 29 % pacientů byla aplikace punčoch a podkolenek nesprávně (byly shrnuté nebo zesílení bylo na nesprávném místě) a u 26 % byla nesprávné zvolena velikost. Tyto problémy se týkaly více punčoch než podkolenek, zvláště výrazné byly u obéznich pacientů; 20% pacientů nechápalo účel těchto kompresivních pomůcek.

PhDr. Kateřina Drábková, NCONZO, Brno
(katerina@knihovna.nconzo.cz) 
 
  • tisk
  • předplatit si