Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2010

Bude nám potešením privítať vás

Datum: 3. 5. 2010
Autor: sksapa.sk

Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a urgentnej starostlivosti Slovenskej ko­mory sestier a porodných asistentiek bola zriadená za účelom združovať členov komory, aby si mohli uspokojiť odborné a profesijné záujmy.

Výbor sekcie nadvázuje kontakty pre spoluprácu aj na medzinárodnej úrovni s odbornými spoločnosťami (organizáciami, asociáciami). Výsledkom týchto krokov je, že sa sestrám umožnilo zúčastňovať sa na odbor­ných podujatiach, ktoré majú medzinárodnú úroveň.

Po roku spolupráce s českou od­bornou sekciou ARIP ČAS možeme na základe ohlasov konštatovať, že všetky odborné podujatia priniesli mno­ho pozitívnych výsledkov - rozšírenie odborných vedomosti, výmena skúsenosti, ale aj osobné neformálne stretnutia českých a slovenských sestier. Naše sestry pozitívne hodnotia dvou­denní mezinárodní kongres sester pra­cujících v oboru ARIP v Kladne, ktorého sa zúčastnili s aktívnou a pasívnou účasťou už trikrát. Podobné skúsenosti i poznatky si priniesli sloven­ské sestry z Mezinárodního kongresu sester pracujících v ARIP v Štemberku u Olomouca.

Prejavom spolupráce je aktívna i pasívna účasť českých sestier na II. celoslovenskej konferencii sestier s medzinárodnou účasťou organizova­nou našou sekciou v roku 2009 v Košiciach. Bude našou snahou pokračovať v uvedených aktivitách, umožniť se­strám prostredníctvom prezentovania odborných príspevkov i pasívnej účasti zúčastňovať sa nielen procesu sústavného vzdelávania, ale umožniť prežiť stretnutia ako sviatok sestier, ktoré spája podobná ošetrovatelská starostlivosť.

Tohto roku naša sekcia organizuje III. celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a urgentnej starostli­vosti s medzinárodnou účasťou, v dňoch 24. až 25. 6. 2010 v Trnave na Slovensku. Účasti sestier z českej republiky sa bude­me opáť tešiť. Bude nám potešením privítať vás, milé kolegyne, na našom odbornom podujatí. Samozrejme sú vitané kolegyne a kolegovia aj z iných odborov.

Bližšie informácie na www.sksapa.sk

Kontakt: Mgr. Jozefína Bančejová Za výbor sekcie predsedníka: Mgr. Jozefína Bancejová členovia: Bc. Helena Gondárová-Vyhničková, Mgr. Milan Laurinc 

 
  • tisk
  • předplatit si