COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2013

Soudněznalecký posudek v oboru ošetřovatelství

Datum: 8. 4. 2013
Autor: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Žádost o posudek:

Soudněznalecký posudek vyžádán Policií ČR.

 

Trestní oznámení:

Trestní oznámení na neznámého pacha­tele za zanedbání péče s následkem smrti podal vedoucí pracovník oddělení nemocnice, na které byla přijata paní K. a několik hodin po přijetí zemřela.

Otázky pro znalce:

Soudní znalec má posoudit blíže ne­specifikované období do dne úmrtí paní K., kdy mělo dojít k zanedbání péče o svěřenou osobu. Posoudit, zda došlo k zanedbání péče o svěřenou osobu. Soudní znalec měl sdělit ostatní okol­nosti, které považoval za důležité.

Dokumenty pro znalce:

Soudní znalec měl k dispozici policejní spis s výslechy, zdravotnickou doku­mentaci včetně dokumentace z pitvy.

Anamnéza:

Jednalo se o ženu ve věku 85 let, která byla v domácím ošetření dcery. Do nemocnice byla přivezena ve velmi špat­ném stavu - dehydratovaná, kachektická s rozsáhlými dekubity a rozsáhlým tumo­rem pravé očnice. Pacientka byla lucidní, bradypsychická, obtížně komunikující, anikterická a meningeální. Byla schopna podepsat informované souhlasy. Zá­kladní diagnóza bazaliom pravého oka, rozsáhlý dekubitus V. stupně v sakrální oblasti; dekubitus III. stupně na pravé lopatce, dekubitus IV. stupně na pravé kyčli, celkově byla kachektická. Po něko­lika hodinách hospitalizace zemřela.

Paní K. byla v péči dcery 10 let. Nejprve se o ni starala v jejím bytě, když byla péče stále časově náročnější, přestěhovala si ji dcera do svého bytu. Dle sdělení dcery byla schopna vyjádřit své potřeby, na bolesti si nestěžovala, nechtěla do nemocnice. I při konečné hospitalizaci byla velmi nespolupracu­jící, odmítala např. infuze. Vzhledem k tomu, že paní K. pobírala příspěvek na péči, navštívila ji doma sociální pra­covnice. Z výpovědi sociální pracovnice je patrno, že neshledala v domácnosti žádné problémy.

Závěr znalce:

Na základě prostudované dokumentace a znalostí a zkušeností v oboru ošetřo­vatelství znalec konstatuje, že k zane­dbání péče o svěřenou osobu nedošlo.

Zdůvodnění:

Domácí péče o pacientku v takovém rizi­ku je velmi obtížná. Nepříznivé okolnosti vzniku dekubitů jsou základní diagnóza bazaliom pravé očnice - vyčerpání organismu; nedostatečný příjem tekutin a stravy - změny ve stáří, snížený sací a polykací reflex a pocit žízně. Pro kom­penzaci takového stavu je nutná výživa i hydratace parenterálně. Paní K. byla imobilní. Nepochybně se u ní rozvinul imobilizační syndrom se všemi důsledky. Rizikové faktory pro vznik imobilizačního syndromu - věk nad 65 let, inkontinence moče i stolice, změněný psychický stav a neschopnost spolupráce. Celkový počet podle Norton Scale 7 bodů v den přijetí do nemocnice. Je-li výpověď dcery pravdivá, paní K. dokázala vyjádřit své potřeby, nestěžovala si na bolesti, byla velmi dominantní, do nemocnice i přes naléhání dcery nechtěla. Dcera byla v submisivním postavení a neodvážila se přání matky nesplnit. Laická péče o takto polymorbidního člověka vysokého věku nemohla zabránit vzniku vážných kom­plikací a zhoršení celkového stavu. Dle výpovědi dcery i svědků se dcera snažila nalézt pomoc v lékárně. Kupovala obva­zový materiál a rány ošetřovala dle svých laických znalostí. Pečovala o výživu a hy­gienu. Stav závažně nemocné pacientky s komplikacemi při přijetí odpovídal péči laickou osobou v domácím prostředí. Paní K. byla v péči dcery 10 let, z toho poslední 4 roky byla zcela imobilní. 

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

 
  • tisk
  • předplatit si