COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2017

Krtek v pohybu pomáhá onkologicky nemocným dětem

Datum: 4. 12. 2017
Autor: PhDr. Marcela Svěráková

 

Je nezpochybnitelné, že pohybové aktivity mají příznivý vliv na fyzickou i psychickou kondici. To platí i pro pacienty, kteří mají řadu omezení, jež jim brání v zapojení do běžných sportovních či tělovýchovných aktivit. Pacientům, ale také osobám se závažným zdravotním postižením se systematicky věnují odborníci na Katedře aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jedním z absolventů magisterského studijního programu Aplikovaná tělesná výchova je Mgr. Tomáš Vyhlídal, jenž se systematicky věnuje práci s pacienty, kteří se léčí na dětské onkologii Fakultní nemocnice v Brně.

Můžete nám přiblížit, čím se zabývá aplikovaná tělesná výchova?

Aplikovaná tělesná výchova, resp. aplikované pohybové aktivity jsou obory zaměřené především na podporu školní tělesné výchovy, volného času, sportu, ale částečně i komplexní rehabilitaci. Jedná se o vědní oblast s výrazným přesahem do praxe. To znamená, že podle našich metodik dokážeme zapojit do pohybových aktivit i jedince s různým typem zdravotního postižení či znevýhodnění, včetně dětí s onkologickým onemocněním.

Právě na tyto děti je zaměřen projekt Krtek v pohybu, jehož jste garantem. V čem projekt spočívá?

Tento projekt realizuje naše katedra ve spolupráci s Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK, který je zřízen při Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně a navazuje na projekt „Krtek v síti“, který byl realizován v letech 2012–2015. V něm se nám podařilo vytvořit systém základní podpory v podobě partnerské sítě organizací, jež nám následně umožnila velmi dobrou spolupráci při tomto druhém projektu s názvem Krtek v pohybu, který byl ukončen letos v dubnu. Ve spolupráci s onkology a s ostatními odborníky na pohybové aktivity jsme v jeho rámci vytvořili řadu pohybových aktivit pro děti s onkologickým onemocněním v léčbě a po jejím ukončení. Do projektu se nám podařilo zapojit kromě zdravotníků také pedagogické pracovníky a studenty vysokých škol, kteří získali odbornou způsobilost pro práci s cílovou skupinou projektu.

Co bylo cílem?

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření metodického materiálu zaměřeného na pořádání zotavovacích akcí v dětské onkologii. V metodice jsou podrobně zpracována specifika pohybového programu v době resocializace u cílové skupiny dětí s onkologickým onemocněním s akcentem na možné zdravotní kontraindikace. Dá se říci, že cílem bylo vytvořit takovou „kuchařku“ pro pořádání zotavovacích akcí v dětské onkologii. Metodický materiál obsahuje např. význam táborové činnosti u dětí s onkologickým onemocněním, legislativní normy, základní modely řízení ozdravných pobytů, příklady pohybových aktivit a mnoho dalšího. Dalším z neméně důležitých cílů projektu bylo vytvoření „mentoring programu“.

Mgr. Tomáš Vyhlídal (uprostřed) při křtu nové publikace Pohybové aktivity v dětské onkologii

Co to je?

Jedná se o unikátní koncept pacientské dobrovolnické činnosti, jehož hlavním cílem je předání zkušeností s léčbou novým dětským pacientům. „Vyléčení léčeným“ – tak zní hlavní myšlenka tohoto projektu, kterou se snažíme naplňovat především projektem „Moudrý průvodce“. Ten spočívá v tom, že vrací vyléčené pacienty zpět na kliniky dětské onkologie v rolích tzv. mentorů. Právě kontakt léčených pacientů a jejich rodin s těmito průvodci přináší prostor promluvit si a získat podporu. Pro pacienty na dětské onkologii může být mentor velkou oporou a vzhledem k tomu, že prošel podobnou zkušeností, také důležitým zdrojem informací.

Akce typu tábory, ozdravné pobyty apod., zvláště pak jejich realizace, bývá velmi náročná na organizaci a na zajištění bezpečnosti dětí před případnými úrazy. Jak jste tohle zvládli?

Tohoto případného rizika jsme si plně vědomi, a proto se vždy snažíme o odpovídající personální zabezpečení akcí. Do projektu jsme zapojili také 25 studentů naší katedry, kteří s námi absolvovali pohybové programy. Podíleli se na přípravě a organizaci pohybového programu. Získali tak cenné zkušeností s touto cílovou skupinou a zvýšila se jejich profesní kompetence. Na všech akcích je s námi také, vzhledem ke specifické skupině dětí, samozřejmě lékař a onkologická sestra.

Zapojili jste v rámci projektu také rodinné příslušníky nemocných dětí?

Práci s rodiči považujeme za velmi důležitou, proto jsme v rámci projektu uskutečnili celkem čtyři pohybové programy pro rodiny s dětmi s onkologickým onemocněním. Účastnilo se jich zhruba 90 rodin a jejich hodnocení bylo nadmíru uspokojivé. Na tyto akce jezdí děti těsně po ukončení léčby, nebo také v léčbě, když to jejich zdravotní stav umožňuje. Rodiče vidí, že odborně a cíleně vedené pohybové aktivity jsou velmi prospěšné. Děti získávají zpět ztracenou sebedůvěru, lépe se začleňují do kolektivu svých vrstevníků a v neposlední řadě plní pohybové aktivity i svůj zdravotní cíl.

Jak vás tento projekt vlastně napadl?

Inspirací pro nás byly zkušenosti ze zahraničí.

Vyzkoušeli jste také některou z forem pomoci, které jsou v zahraničí ověřené?

Podařilo se nám uskutečnit dvanáctidenní expediční pobyt v Norsku. Z našeho pohledu se nám pro cílovou skupinu jevila velmi zajímavá metoda „Wilderness terapie“, která spočívá v určitém sžití se s přírodou s důrazem na nácvik soběstačnosti a odpovědnosti. Tato metoda musela být samozřejmě pro naše dětské pacienty upravena a zvolili jsme pouze některé prvky, které jsme na expedičním pobytu aplikovali. Pobyt byl zaměřen na prvky zážitkové pedagogiky a účastnily se ho děti s onkologickým onemocněním ve věku 15–18 let, jejich sourozenci, ale také pozůstalí sourozenci. Podle našeho soudu je důležité pracovat i s touto skupinou, kterou může úmrtí sourozence do značné míry negativně ovlivnit.

Projekty Krtek v síti a Krtek v pohybu se zaměřují na podporu aktivit u onkologicky nemocných dětí

Projekt Moudrý průvodce se pak snaží o to, aby se vyléčení pacienti stali mentory nemocných dětí
fota: archiv Mgr. Tomáše Vyhlídala

Na začátku jste zmínil, že projekt Krtek v pohybu je pokračováním Krtka v síti. Jakých výsledků jste dosáhli v tomto projektu?

Díky odbornému vedení těchto programů se nám podařilo výrazně zlepšit kvalitu života nejen dětí s onkologickým onemocněním, ale také jejich sourozenců a rodičů. Potvrdily nám to výsledky monitoringu, který jsme provedli. Sledovali jsme jak děti zapojené do projektu, tak jejich rodiny. O výsledcích jsme informovali odbornou veřejnost na konferenci, která se konala ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 v Lednici. Představili jsme tu také nově vytvořenou publikaci Pohybové aktivity v dětské onkologii, která je v České republice první ucelenou odbornou publikací zabývající se problematikou pohybových aktivit v dětské onkologii. Tato publikace je určena nejen pro lékařské a zdravotnické pracovníky, ale i pro pracovníky v oblasti školství a volného času, rodiče a studenty.

PhDr. Marcela Svěráková


Více o:
Mgr. Tomáš Vyhlídal

Absolvoval bakalářský a magisterský studijní program Aplikovaná tělesná výchova na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí jako odborný asistent. Od roku 2009 je členem realizačních týmů řady projektů zaměřených na aplikované pohybové aktivity. Je členem České onkologické společnosti ČLS JEP, České asociace aplikovaných pohybových aktivit, výzkumné skupiny mezinárodní studie disHBSC a dalších.

 

 

 
  • tisk
  • předplatit si