COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2017

Obezitu a její léčbu řešili lékaři a sestry v Mikulově

Datum: 4. 12. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Stovky lékařů a sester se sjely ve dnech 9.–11. listopadu 2017 na již tradiční celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie, tentokrát do Hotelu Galant v Mikulově. Nedílnou součástí byla i letos sekce určená nelékařským zdravotnickým pracovníkům, která se konala v pátek 10. listopadu.

Úvodní slovo a přivítání účastníků konference si vzali na starost předseda České obezitologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Martin Fried, CSc., a předsedkyně Traumatologicko-ortopedické sekce ČAS PhDr. Dagmar Škochová, MBA. Ta také zahájila odborný program svou přednáškou, v níž představila výsledky průzkumu, který se zaměřil na problematiku poranění ostrými předměty ve zdravotnictví a který probíhal od června do listopadu 2016 jak mezi zdravotníky v praxi tak mezi studenty zdravotnických škol.

„Zpracovaná data ukazují, že manipulace s ostrými předměty ve zdravotnictví je všemi respondenty jednoznačně považována za rizikovou činnost a rozdíly v názorech mezi věkovými, vzdělanostními i oborovými skupinami, jsou minimální,“ uvedla přednášející. Bezmála tři čtvrtiny dotazovaných (74 %) považují za nejrizikovější činnost vracení ochranných krytů na jehly a více než polovina (53 %) považuje za rizikové nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek. Přibližně stejně velká část (54 %) dotazovaných uvedla, že nejrizikovější je podle nich nevhodná likvidace ostrých zdravotnických předmětů. „Předpokládáme, že výsledky průzkumu upozorní i na možnost využití nových poznatků, zdravotnických prostředků s bezpečnostní funkcí a zkušeností v chirurgické praxi, kde jsou poranění ostrým předmětem silně zastoupena,“ uzavřela PhDr. Škochová, MBA.

Přednášku s názvem Hubnutí bez blbnutí prezentovala Mgr. Bc. Martina Daňková z III. Interní kliniky, Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Zaměřila se v ní na fenomén módních diet a provedla posluchače nepřebernou nabídkou diet, s níž se nutriční terapeuti setkávají ve své praxi. Snažila se také najít odpověď na otázku, proč je tak těžké naučit se normálně jíst a vedla posluchače k zamyšlení, zda i sami zdravotníci své pacienty v nesmyslném držení diet někdy nepodporují. Téma diet, redukce hmotnosti a zdravého životního stylu, se v programu konference objevilo ještě několikrát. Ať už z pohledu psychologického v přednášce PhDr. Ivy Málkové nebo v souvislosti s bariatrickou operací v přednáškách Mgr. Anety Háskové či Mgr. Anety Sadílkové.

O tom, že zdravý životní styl není jen o zdravé stravě, ale i o odpočinku, přesvědčila posluchače Tereza Hofmanová z I. chirurgické kliniky VFN v Praze. Zdravý spánek totiž nejen přispívá ke správnému fungování těla, ale i k hubnutí. „K navození kvalitního spánku se můžeme řídit několika radami: zajistit v potravě dostatečný přísun hořčíku, dodržovat pravidelný harmonogram dne a navodit klidné usínání například pomocí úpravy prostředí nebo zklidnění těla a mysli,“ řekla.

Zajímavé kazuistiky týkající se metabolických poruch v chirurgické praxi prezentovala Mgr. Lucie Dolejší z VFN v Praze. Metabolické poruchy dost podstatným způsobem ovlivňují hojení ran – operačních, akutních i chronických. Přednášející představila moderní metody a technologie, které jsou na jejím pracovišti používány a které urychlují proces hojení a zároveň poskytují komfort pro pacienta.

V rámci celého dne zazněla ještě celá řada zajímavých sdělení, která se týkala ať už spokojenosti pacientů po bariatrických operacích, či imobilizačního syndromu u obézních pacientů ale i dodržování zásad správného stravování u zdravotníků samotných. Úsměv na tváři posluchačů vyvolala přednáška oblíbené přednášející doc. PhDr. Dr.Phil. Laury Janáčkové, CSc., která v závěru sesterské části konference hovořila o tom, jaký vliv může mít obezita na výběr partnera.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si