COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2010

Onkologické choroby v domácí péči

Datum: 3. 5. 2010
Autor: ms

Celostátní konference Péče o pacien­ta s onkologickým onemocněním v domácí péči (DP) proběhla v so­botu 27. března v Kongresovém cen­tru Nemocnice Na Homolce. Pořadate­lem byla ČAS, sekce domácí péče. 

Za­hájila ji Mgr. J. Novotná (Hartmann Akademie) se sdělením Etické aspekty v paliativní péči. Vysvětlila etiku jako filozofickou disciplínu, hovořila o hu­manizaci mezilidských vztahů, vysvět­lila pojem „dobrá péče". Navázala Mgr. E. Černá (generální sekretářka Asocia­ce poskytovatelů hospicové a paliativní péče - APHPP a současně vedoucí se­stra DP Farní charity Praha 4, Chodov) přednáškou Hospice v České republice. Informovala o vývoji hospicového hnutí v ČR, připomněla zakladatelky prvního hospice, MUDr. Svatošovou a MUDr. Opatrnou, představila naši současnou síť 14 hospiců. Potřeba v ČR je spočtena na 515 hospicových lůžek, nyní je jich k dispozici 385, další se chystají. Pro­blém vidí autorka v pozdním příchodu pacienta do hospice a v tom, že stále ješ­tě přichází bez informovaného souhla­su. Je to problém nikoli terminálně ne­mocného, ale zdravotníků, kteří pobyt doporučují až v posledních chvílích života. E. Černá dále informovala o vý­stavbě nového hospice v Praze 4.

L. Cejnková (předsedkyně sekce DP, Remedium, Břeclav) pokračovala sdělením Informace ze sekce DP a no­vinky v ČAS. Popsala opakovaná jed­nání s MZ, se zástupci dalších profes­ních organizací sester v domácí péči a se zdravotními pojišťovnami. Výsled­ky nejsou úměrné vynaložené náma­ze a času. Změny do Sazebníku výkonů se nepodařilo prosadit, cenová jedná­ní nedopadla podle představ našich zástupců. Dohodovací řízení skončilo ne­dohodou. Na základě návrhů a jednání segmentu domácí péče byl od 1. 1. 2010 do Seznamu výkonů pro odbornost 925 sice zařazen nový kód 06349 (signál­ní kód - ošetřovatelská péče o pacien­ta v terminálním stavu), ale tento kód nemá žádnou bodovou hodnotu, signa­lizuje pouze zrušení omezení frekven­ce u výkonů v případě, že jde o pacienta v terminálním stavu. O kódu se v sou­časnosti ještě jedná.

Druhý blok přednášek otevřela R. Otrubová (Homedica, Hodonín) příspěvkem Hospicová péče o pacienta s Ca hrtanu. Informovala o kom­plexní domácí péči, kterou agentura nemocnému s uvedenou diagnózou poskytovala. Mgr. M. Hubálková (Ob­lastní charita Pardubice) se ve svém sdělení věnovala Komunikaci s onko­logickým pacientem. Poslední před­náška nesla název Burn out, syndrom vyhoření a přednesla ji J. Šnýdrová (KDP Naděje, Praha 10). 

ms

 
  • tisk
  • předplatit si