COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2010

Novinky na kongresu sekce ARIP

Datum: 5. 6. 2010
Autor: Jan Chuda

Jarní mezinárodní kongres sekce an­esteziologie, resuscitace a intenziv­ní péče ČAS se konal ve dnech 16. až 17. dubna v Sepetné na Ostravici (okr. Frýdek-Místek). „Na akci ze všech ne­mocnic a záchranných služeb Čech, Moravy, Slezska a Slovenska zavíta­lo přes 150 sester a bratrů," řekl Jan Chuda, hlavní organizátor kongresu a člen předsednictva sekce ARIP. Novinkou na kongresu byly přednáš­ky na téma krizová připravenost státu a přednášky z oboru přednemocniční neodkladné péče.

Pozvání pořadatelů přijala zástup­kyně MZ ČR MUDr. et Bc. Dana Hla­váčková, která vystoupila s přednáš­kou na téma krizová připravenost stá­tu v resortu zdravotnictví. V oblasti přednemocniční neodkladné péče za­zněly přednášky od Martiny Papalové o stále diskutovaném a aktuálním tématu telefonicky asistované ne­odkladné resuscitace, která je „denním chlebem" dispečerek linky 155. PhDr. Lukáš Humpl, tiskový mluvčí a klinický psycholog Územního stře­diska Záchranné služby Moravsko­slezského kraje, přednášel o povod­ních na Novojičínsku v roce 2009, přičemž poukázal na nelehkou prá­ci novojičínských záchranářů, kteří si své zažili na vlastní kůži, když jim velká voda vytopila výjezdové sta­noviště společně se zdravotnickým operačním střediskem. Při prezen­taci záznamu hovoru na linku 155, kdy bezradná žena v místní části No­vého Jičína, Loučce, našla na zastávce ženu se zástavou srdce, běhal všem přítomným mráz po zádech. Druhá přednáška L. Humpla se týkala no­vého kursu pro zdravotníky o psy­chosociální péči. Jeho přednášky by­ly vyhodnoceny jako nejlepší, a proto získal odměnou zájezd od společnos­ti Vítkovice Tours.

Na konferenci zaznělo mnoho dalších nových, zajímavých a přínosných po­znatků z oblasti intenzivní, resusci­tační a neodkladné péče.

Jan Chuda, sekce ARIP

 
  • tisk
  • předplatit si