COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2012

Pracovní den EDTNA /ERCA

Datum: 5. 3. 2012
Autor: Jindra Pavlicová

Dne 17. ledna se v Praze uskutečnil druhý pracovní den Evropské dialyzačně transplantační společnosti sester a techniků (EDTNA/ERCA), jehož členy jsou i zástupkyně ČAS.

Pracovní konferenční den zahájila stálá zástupkyně EDTNA/ERCA Jitka Pancířová. Po úvodu zazněl podrobný přehled 40leté činnosti EDTNA/ ERCA. Přednáška od A. Davidsonové informovala o projektu a založení pracovní skupiny, která bude vytvářet klinické směrnice pro dialýzu, využitelné v národních asociacích. Další dvě sdělení prezentovaly členky ČAS. V prvním shrnula předsedkyně nefrologické sekce ČAS Bc. Jindra Kracíková vzdělávání nefrologických sester v uplynulých čtyřiceti letech u nás. V diskusi pak mj. zazněla nespokojenost se zrušením samostatného specializačního studia nefrologických sester. Další sdělení vyjádřilo nutnost standardizace nefrologické ošetřovatelské péče a nutnost bezpečí pacientů, ale i veškerého personálu. Další projekt, o kterém se hovořilo, se týkal environmentálních směrnic pro dialýzu. V současné době jsou na celém světě dialyzovány cca 2 miliony pacientů a jejich léčba vytváří nezanedbatelné odpady s vlivem na přírodní prostředí. V tomto projektu se angažuje mnoho zemí prostřednictvím dialyzačních center. Projekt firmy Roche představila MUDr. J. Šušolová (viz www.mojemedicina.cz). Roche na těchto webových stránkách nabízí k využití (např. i k přednáškám) užitečné rady pro personál, pacienty, grafiku apod. J. Šušolová seznámila s novými možnostmi v oblasti léčby renální anémie a se standardem léčby této časté komplikace dialyzovaných nemocných. S předtransplantačním screeningem, který je nedílnou součástí kvality péče o nefrologického pacienta, vystoupil primář dialyzačního centra B. Braun Avitum Bulovka MUDr. V. Vojanec. Připomněl trend posledních let, kdy je kladen stále větší důraz na preemptivní transplantaci ledvin (pacient je transplantován ještě před zařazením do dialyzačního programu). Posledním příspěvkem bylo vystoupení pacienta s transplantovanou ledvinou. Další nefrologické setkání se uskuteční v Brně ve dnech 14.–16. června 2012.

Foto z archivu autorky. Společné foto skupiny účastníků konference EDTNA/ERCA, J. Pavlicová, 1. zprava, předsedkyně nefrologické sekce ČAS Bc. Jindra Kracíková v přední řadě 3. zprava

Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si