COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2010

Budoucí zdravotní laboranti potřinácté „zkřížili zbraně“

Datum: 5. 2. 2010
Autor: Martina Bunešová

Dne 24. listopadu 2009 proběhla v Ústí nad Labem odborná konference Studentlab 2009, kterou pořádala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem. Bylo to již tři­nácté setkání studentů oboru zdravotní laborant na středních a vyšších zdravotnických školách České a Slovenské republiky.

Hlavní organizátorkou konference, v je­jímž průběhu jsou vyhodnocována nejlepší sdělení, byla již tradičně Mgr. Hana Beránková, zkušená pedagožka, která se s nemalým nadšením věnuje každoročně nejen organizaci těchto se­tkání, ale hlavně výuce zdravotních la­borantů.

Konferenci zahájila ředitelka SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem PhDr. Mirosla­va Zoubková. Přivítala všechny přítom­né: soutěžící, účastníky z řad studentů, členy hodnotící komise a zástupce spon­zorujících firem. Do soutěže bylo nomi­nováno dvanáct sdělení. Budoucí zdra­votní laboranti zpracovali pod odborným vedením svých pedagogů a zdravotních laborantek v klinických laboratořích téma zadané během odborné praxe ve školách v Brně, Banské Bystrici, Čes­kých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Kolíně, Olomouci, Plzni, Praze a Ústí nad Labem.

První úspěch a první potlesk

Na vítězných pozicích se umístili stu­denti Petr Ferczadi z Plzně, který na základě vlastního výzkumu prezentoval výsledky mikrobiologických stěrů z kovové hlavičky andělíčka na mříži katedrály sv. Bartoloměje. Dále uspěly Katarina Rondzíková s přednáškou Gynekologic­ká cytologie a Jana Danková z Banské Bystrice s přednáškou Akutná tonzilitida sposobená streptokokom pyogene. „Bramborovou" medaili si odvezla Tere­za Kamišová z Českých Budějovic, která zaujala přednáškou Mikrobiologické zpracování kloubních náhrad.

Studentské bloky střídaly přednášky „zkušených matadorů"

Akce Studentlab jsou typické svým vy­hraněným edukačním charakterem a tím, že studenti na nich prezentují vý­sledky své práce z odborných praxí ve zdravotnických zařízeních. Studentské bloky však jsou také proloženy zajíma­vými přednáškami odborníků z praxe. Například MUDr. J. Dvořáková z psychiatrického oddělení Masarykovy ne­mocnice Ústí nad Labem připravila sdě­lení o drogové závislosti, tedy z oblasti, se kterou se ve svém životě mladí lidé často setkávají.

V kuloárech se hodně diskutovalo o tom, že studenti SZŠ a VZŠ většinou nemíří do praxe, ale že dávají ve svých životních plánech přednost dalšímu vzdělávání, a to ne vždy v oblasti zdra­votnictví. Je to škoda, protože jak poslu­chačům, tak členům hodnotící komise velice imponovaly jejich zaujatost a zá­pal pro profesi a také odborná úroveň přednášek. Na vystoupeních byla znát pochopitelná nervozita spolu s pečlivou přípravou a také snaha kombinovat do­sažené praktické výsledky se zvládnutím základních teoretických poznatků. Au­toři neopomněli na závěr poděkovat za pomoc zdravotním laborantkám školitelkám. Můj subjektivní pocit je, že pro­fese zdravotního laboranta nejen přeži­je, ale bude se dále rozvíjet a v klinických laboratořích budou i nadále pracovat odborníci.

Podstatou medicíny, včetně medicíny laboratorní, je prospěch pacienta. Kvali­tu práce v laboratorní medicíně nelze zajistit bez vzdělaných zdravotních la­borantů. O tom není pochyb. A co říci na závěr? Pedagogickému týmu středních zdravotnických škol v Če­chách zůstal entuziasmus, studentky a studenti prokázali mladickou zvída­vost, zápal a zdatnost poprat se s pře­kážkami.

Martina Bunešová

Vizitka

Evropské vzdělávací centrum Praha, s. r. o. (Vysoká škola sociálně-zdravotní) spolupracuje s Vysokou školou zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Ta garantuje výuku předmětů v bakalářských a ma­gisterských studijních oborech. Také nabízí rigorózní řízení a doktorské studium. Studenti studují v oborech ošetřovatelství, sociální práce a veřejné zdravot­nictví. Evropské vzdělávací cent­rum nabízí dobré klima ke studiu, profesionalitu a hezký přístup ke svým klientům. Evropské vzdělá­vací centrum vydává řadu odbor­ných publikací k potřebám studia svých studentů i pro odbornou a laickou veřejnost.

Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D., ředitel

 
  • tisk
  • předplatit si