COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2010

Čas pro dermatovenerologickou sekci

Datum: 5. 2. 2010
Autor: Božena Jelínková

V úvodu mi dovolte pár slov o dermatovenerologii, oboru, ve kterém sestry hrají velkou a stále rostoucí roli.

Kůže (cutis z latiny, derma z řečtiny) pokrývá tělo — oddělu­je vnitřní prostředí od vnějšího. Svou plochou 1,6—1,8 m2 je největším orgánem lidského těla. Má řadu funkcí:

• ochrannou (chrání tělo před vniknutím škodlivých látek)

• termoregulační (pomáhá udržovat stálou teplotu těla)

•  vylučovací (po ledvinách důležitý orgán k vylučování che­mických látek)

•  smyslovou (uložené nervové receptory reagují na chlad, teplo, tlak, poranění)

•  absorpční (absorbuje dýchací plyny, zdravou kůží proniká malé množství látek, poškozenou však velké, a to může vést k rozvoji infekcí)

•  skladovací (v podkožním vazivu skladuje tuk a vitaminy, rozpustné v tucích).

Obor dermatovenerologie se specializuje na prevenci, dia­gnostiku a léčbu kožních onemocnění (včetně kožních adnex — nehty, vlasy) a pohlavně přenosných onemocnění. Dermatologická onemocnění vznikají primárně na kůži a pro­jevují pouze na ní nebo se jedná o jiná závažná onemocnění (např. onkologická, autoimunitní), u kterých je postižení kůže jedním z projevů, mohou to být i onemocnění, která na kůži vznikají a šíří se na jiné tkáně a struktury. Venerologická onemocnění jsou pohlavně přenosná, v posled­ní době jich výrazně přibývá, podléhají povinnému hlášení — nutná je spolupráce s hygienickými stanicemi k zajištění vy­šetření pacientových sexuálních kontaktů a získání dalších nezbytných informací.

Boj o prestiž oboru. Sekce je nutná!

Když jsem před dvaceti lety začala na dermatovenerologii pracovat, musela jsem se ji také učit. Brzy jsem poznala, že to není obor zanedbatelný, jak na něj pohlížejí někteří kolegové z jiných oborů, ale naopak zajímavý, nedoceňovaný a mnoh­dy složitý. Přesto jsem se stále často (např. při službách na Centrálním příjmu — dnes Emergency) setkávala s despektem kolegů a kolegyň a bohužel i lékařů odjinud. Při odpově­di na otázku: „Sestři, odkud jste?" „Z kožního!" jsem mnohdy viděla rozpaky a nejistotu, zda jim budu při spolupráci co platná.

Dokonce i někteří medici přicházejí na stáž na dermatovenerologii se zkreslenými představami — fonendoskop? Ten pře­ce na kožním nebudu potřebovat! S tím jsem se nehodlala smířit! A proto když jsem se po slou­čení ČSS a ČAS dověděla, že se koketuje s myšlenkou o zá­niku dermatovenerologické sekce (DVS), daly jsme s kolegy­ní Marií Navrátilovou z brněnské dětské dermatologie hlavy dohromady a rozhodly se, že za použití rad naší předchůdky­ně Vlasty Brixové sekci zachováme.

První nesmělé krůčky sekce

Věděly jsme, že nás, dermatologických sester, není v republi­ce mnoho, ale právě proto jsme se chtěly stýkat na odborném poli, abychom si vyměňovaly zkušenosti a poznatky z naší práce. Proto byly v roce 2000 iniciovány volby, které se kona­ly v Brně. Do čela naší sekce byla jako předsedkyně na dobu čtyř let zvolena Marie Navrátilová, její zástupkyní jsem se stala já, ostatní členky výboru byly též z Moravy (spíš Brno a okolí). Snažily jsme se do pořádání odborných akcí zapojit i naši šir­ší členskou základnu. Zpočátku nám hodně přednášek zajišťovali lékaři, ale po­stupně se osmělovaly i sestřičky. Připravit si totiž tehdy před­nášku na diapozitivech nebyla věc vůbec jednoduchá a rovněž byla technicky i časově náročná!

Druhé volební období

Druhé volební období probíhalo podobně jako první. Ani slo­žení výboru se prakticky nezměnilo. Stále jsme se však snaži­ly zapojovat do odborných konferencí více sestřiček z celé republiky a pomalu se začalo „blýskat na lepší časy". Technika šla dopředu a my se učily pracovat na PC, připravo­vat přednášky v powerpointu a využívat dataprojektory. 

Odborné konference

V roce 2006 jsme se rozhodly ukázat podstatu a složitost na­šeho oboru hlavně ostatním. Proto jsme ve FN Brno uspořá­daly jarní a podzimní odbornou konferenci pod názvem Dermatovenerologie v klinické praxi I. a II. Naší snahou bylo ukázat problematiku některých dermatologických i venerologických diagnóz z pohledu lékaře a sestry. Přednášek se ujal lékařský a sesterský kolektiv II. dermatovenerologické klini­ky FN Brno. O obě konference byl velký zájem, a tak si mys­lím, že rozhodně splnily svůj účel — představení dermatovenerologie ostatním oborům. V druhém volebním období jsme se rovněž snažily o odbor­nou spolupráci s POUZP. Na tomto poli se ale uskutečnily pouze dvě společné akce pořádané vždy jednou z odborných společností.

Novinky v sekci

Na podzim r. 2008 jsme v Brně pořádaly odbornou konfe­renci Novinky v dermatovenerologii. Její součástí měly být i volby na další období. Výbor sám oslovil několik členů DVS z různých regionů ČR a vyzýval je ke kandidatuře, aby tak byla zajištěna jeho případná větší plošná působnost. Pro níz­kou účast členů se však volby nemohly uskutečnit. Proto bylo nutné uspořádat volby v náhradním termínu. Proběhly 28. února 2009 na odborné konferenci pořádané společně s jihomoravským regionem ČAS. V programu byl vyhrazen čas pro zúčastněné členy DVS. Byl zvolen nový výbor ve složení: předsedkyně — Božena Jelínko­vá (FN Brno), místopředsedkyně — Kateřina Křemenová (FNB Praha), pokladník — Marie Navrátilová (FN Brno), členky výboru — Marie Kyjovská (FN UsA Brno), Jitka Toušková (FN Brno). Určitě jste si všimli, že se nám přece jen podařilo zvětšit okruh odborné spolupráce a máme ve výboru i jednu zástup­kyni z Čech.

 

Další kroky sekce

Spolupráce se rozvíjí velmi slibně. Na jaře jsme se spolupodí­leli jak organizačně, tak přednáškami na odborné konferenci v sesterské sekci, konané v rámci mezinárodního dermatolo­gického kongresu v Praze. Zazněly tam velice zajímavé před­nášky, jen škoda, že díky nedostatečné propagaci (pozvánky jsme bohužel nerozesílali my) byla malá účast. Letos na jaře se už po těchto zkušenostech připravíme a akci lépe zviditel­níme.

Na jednáních výboru jsme se dohodli, že budeme každoroč­ně pořádat dvě stěžejní akce — na jaře v Čechách a na podzim na Moravě. Samozřejmě se nebráníme ani případným dalším možnostem. Od svých členů bychom chtěly vědět, jaká téma­ta by je například zajímala. Spolupráci již nabídla FN Ostra­va, která rovnou přispěla na podzimní odbornou konferenci na téma Ošetřovatelská péče v dermatologii aneb, jak to dělá­me u nás dvěma velmi pěknými sděleními. Program této konference zajistily přednáškami pouze sestry, a to považuje­me za pěkný úspěch. Jsme si vědomi toho, že mezi našimi členy jsou i sestry ze soukromých ambulancí, u kterých je problém s uvolňováním, proto alespoň jedna akce ročně bude probíhat ve víkendovém termínu. Budeme také rádi, když se s námi i tyto kolegyně podělí o své zkušenosti z práce.

Letos v lednu se již druhým rokem konal v rámci VII. novoveských dermatologických dnů (pořádaných sirnatými lázně­mi Ostrožská Nová Ves a lázeňskými hotely Miramare v Lu­hačovicích) i sesterský blok přednášek. Rovněž na této akci se naše DVS podílela a oproti loňskému roku (pouze dvě sesterské přednášky) zaznělo více sesterských sdělení. Do budoucna bychom chtěli tuto spolupráci s lázněmi ještě více upevnit. V současné době má naše sekce 87 platících členů a my dou­fáme, že jejich počet neklesne ani vzdor navýšení členských příspěvků. Se všemi se těšíme na spolupráci a rovněž čekáme na jejich podněty!

Božena Jelínková, předsedkyně dermatovenerologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si