Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

ČAS v Senátu

Datum: 10. 1. 2011
Autor: Jindra Pavlicová

Dne 18. 11. 2010 se uskutečnila konfe­rence v Senátu Parlamentu ČR na Malé Straně v Praze. Uspořádal ji výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spo­lupráci s Koalicí pro zdraví pod záštitou senátorky Ing. arch. Daniely Filipiové. 

Nosným tématem byly sociální a eko­nomické aspekty moderní léčby. Hovořilo se o evropských tren­dech v hodnocení zdravotnických technologií. Poslanec Evropské­ho parlamentu MUDr. M. Cabrnoch uvedl, že jsou nástrojem pro dosažení hlavních cílů zajištění kvalitní, bez­pečné, dlouhodobě udržitelné a do­stupné péče. Je potřeba oddělit roz­hodnutí odborná od politických. Ná­městek ministra zdravotnictví RNDr. J. Schlanger hovořil o vizi propoje­ní zdravotního a sociálního pojiš­tění. Pro reformy obou resortů je to nanejvýš nutné. Odborné sděle­ní o roztroušené skleróze a možnos­tech moderní a hlavně účinné terapie přednesla doc. MUDr. E. Havrdová. Důležitá je nejen včasná diagnostika, ale správná léčba tak, aby byla co nej­déle zachována mobilita nemocné­ho s touto diagnózou. MUDr. Čevela z MPSV se zabýval posuzováním in­validity u osob s postižením nervo­vé soustavy. Zastává názor, že je ta­ké potřeba inovovat důchodový sys­tém, včetně důchodů invalidních. Pro přítomné rekrutující se z celého spek­tra poskytovatelů zdravotní a sociál­ní péče byla určena přednáška MUDr. Soharové z VZP – pohled plátce zdra­votní péče na možné úspory v sociál­ní oblasti. Kromě poskytovatelů by­li v senátu i zaměstnavatelé, agentury a zástupci pacientů.

Konference oslovila i sestry, nejen tím, že se zabývala dlouhodobou pé­čí, která je velmi drahá a náročná. Je to problém, který trápí země EU. Je nut­né zavést různá opatření, která by ved­la k efektivitě, spokojenosti a bezpečí pacientů. Všeobecné sestry v ČR, kte­ré v současnosti mají vzdělání v soula­du se vzděláváním států evropského společenství, mají i větší kompeten­ce. V budoucnosti – doufejme, že ne moc vzdálené – budou všeobecné sest­ry a ostatní nelékařské obory klíčový­mi profesemi v poskytování zdravotní ošetřovatelské péče.

Jindra Pavlicová, členka prezidia České asociace sester

 
  • tisk
  • předplatit si