Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

IX. konference pneumologické sekce

Datum: 10. 1. 2011
Autor: Eva Feketeová

Rok 2010 byl vyhlášen „Rokem plic“. Vyhlásilo ho Forum of International Respiratory Societies (FIRS) a připo­jily se respirační společnosti z celého světa. K této iniciativě byla přizvána i Česká aliance proti chronickým re­spiračním onemocněním (ČARO), je­jímž subjektem je pneumologická sek­ce ČAS. 

Na respirační choroby ročně umírá 20 % nemocných. Klíčovým cí­lem iniciativy Roku plic bylo snížení mortality na respirační nemoci a zlep­šení informovanosti veřejnosti v ob­lasti respiračního zdraví. A o tom se 23. října mluvilo na konferenci.

Vlastní odborný program zahá­jil odborný garant konference primář MUDr. Viktor Kašák (Lerymed, spol. s r. o., Praha) přednáškou o dlouhodo­bé domácí oxygenoterapii (DDOT). Seznámil nás s kritérii pro indikaci DDOT, jejímž cílem je dosažení par­ciálního tlaku kyslíku PaO2, měřeno v arteriální krvi, ≥ 8 kPa a saturace hemoglobinu kyslíkem ≥ 90 %.

Se zdroji kyslíku pro DDOT pří­tomné podrobně seznámila Monika Macháčková (Lerymed). K DDOT má­me v ČR k dispozici tři systémy dodá­vající kyslík: stlačený plynný kyslík, ka­palný kyslík a koncentrátory kyslíku.

Vrchní setra Plicní kliniky FN Hradec Králové (PK FNHK) Bc. Eva Prchalová poté představila Klub respiriků a hovořila o rehabilitačním cvičení a edukačně vzdělávacích programech. Hradecký Klub respiri­ků má v současné době 130 členů a při­bližně polovina z nich je na DDOT.

Následovaly dvě přednášky věno­vané syndromu obstrukční spánko­vé apnoe (SAS). As. MUDr. Vladimír Koblížek (PK FNHK) uvedl, že SAS tr­pí asi 4 % mužů a 2 % žen, nejčastě­ji ve věkovém rozmezí 30–60 let. Me­zi klinické projevy SAS patří zejména chrápání, probouzení se v noci, bizar­ní pohyby během spánku, ranní boles­ti hlavy, denní únava atd. As. Koblížek upozornil na nutnost včasné diagnostiky a na možnosti léčby SAS.

Na doplnění této tematiky připravi­la sestra Kateřina Žohová (PK FNHK) dvě velmi zajímavé kazuistiky pacien­tů se SAS.

K epidemii „mexické chřipky“ se ve svém sdělení vrátila vrchní sestra praž­ské Pneumologické kliniky FN Motol (FNM) Mgr. Jana Zelenková. V ČR by­lo laboratorně potvrzeno 2447 případů chřipky H1N1 a 102 nemocných zemře­lo. Mgr. Zelenková připravila kazuistiky dvou poměrně mladých, zcela zdravých osob (52 a 32 let) s velmi závažnými komplikacemi chřipky H1N1, s respi­račním selháním s nutností intubace a umělé plicní ventilace (42 a 26 dní) a s nutností poměrně dlouhé hospitali­zace na Klinice anesteziologie a resusci­tace a na Pneumologické klinice FNM.

První blok přednášek ukončil za­hraniční host Mgr. Lukáš Kober (Ná­rodný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyš­né Hágy, SR) přednáškou Stav tuber­kulózy (TB) na Slovensku. Uvedl, že TB v SR je v oblasti incidence i pre­valence stabilizovaná už několik let. V roce 2009 onemocnělo na Sloven­sku na TB 513 osob, což je o více než polovinu méně než v roce 2000, kdy onemocnělo 1111 osob.

Druhou část odborného programu zahájil opět as. Koblížek s velmi ob­tížným tématem – respirační insu­ficience. Vysvětlil pojmy hypoxemic­ké a hyperkapnické selhávání, upo­zornil na nutnost včasné diagnostiky, včasné zahájení léčby primární choro­by, zabezpečení kyslíkové léčby, někdy i nutnosti použití non­invazivní ne­bo invazivní ventilační podpory. Teo­rii doplnilo velké množství obrázků a krátké kazuistiky pacientů jak s hy­poxemickým, tak s hyperkapnickým selháváním.

Spontánnímu  pneumotoraxu u dětí se věnovala prezentace Jany Chrudimské (Dětské oddělení FN Na Bulovce, Praha). V úvodu seznámila s definicí, příznaky i možnostmi léčby pneumotoraxu (PNO). Přednáška byla doplněna dvěma kazuistikami pacien­tů, kteří proděli spontánní PNO.

Následná dvě sdělení byla věnová­na respirační fyzioterapii (FFT). Fy­zioterapeutky Monika Pandadisová a Veronika Roučová z Dětské léčebny ve Cvikově se zaměřily na dětské pa­cienty a v krátkém filmu ukázaly jed­notlivé techniky přímo v praxi. Mar­kéta Nepasická (Rehabilitační klini­ka FN Hradec Králové) pokračovala ve stejném tématu u dospělých, doplnila ještě své praktické poznatky a upozor­nila na nejčastější chyby v rehabilitač­ní péči o plicní pacienty.

Bc. Prchalová na závěr seznámi­la s možností výuky pneumologie v rámci bakalářského studia ošetřovatelství na LF UK v Hradci Králové. Součástí přednášky byla jak náplň stu­dia, tak kritéria pro úspěšné dokonče­ní studia a získání titulu bakalář.

Jubilejní X. konference pneumo­logické sekce se uskuteční 16. 4. 2011 v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce v Praze.

Eva Feketeová, předsedkyně pneumologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si