Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Neexistuje „čistá“ nemocnice

Datum: 10. 1. 2011
Autor: tz-red

„Nozokomiální infekce představu­jí nejzávažnější a nejdražší epidemio­logický problém civilizovaných ze­mí. Na rozdíl od většiny z nich je ale v České republice dlouhodobě igno­rován, a to na úrovni celého zdravot­nického systému. Managementy zdra­votnických zařízení sice intenzivně upozorňují na nedostatek financí po­třebných k řešení nozokomiálních in­fekcí a kladou stále vyšší nároky na rozpočty zdravotních pojišťoven, při­tom ale podle zkušeností ze zahrani­čí lze minimálně celou třetinu nákla­dů ušetřit pouhou prevencí a důsled­ným sledováním přijatých opatření,“ uvedla na tiskové konferenci pořáda­né firmou Hartmann­Rico 30. listopa­du v Praze RNDr. Renata Podstatová, předsedkyně Společnosti prevence nozokomiálních nákaz.

Klíčovým problémem u nás je pod­le ní absence jak standardních definic a kritérií těchto infekcí, tak jednotné metodiky pro jejich sledování a hláše­ní. V důsledku tak chybí legislativní zá­zemí, které by v hodnocení kvality péče zdravotnických zařízení zohledňovalo výskyt nozokomiálních infekcí, a motivovalo je tak k systematickému zavá­dění preventivních opatření. Z hlediska prevence je společným problémem čes­kých zdravotnických zařízení zejmé­na nízká kapacita pro izolaci pacientů, chybějící pravidla pro hygienu rukou ošetřujícího personálu, nedostatečné zásady bariérové techniky a nedůsledná kontrola jejich dodržování. „Neexis­tuje nemocnice bez nozokomiálních nákaz, i když to některé tvrdí a i když, jak jsme zjistili, leckdo z lékařů netuší, co to nozokomiální nákaza vlastně je,“ dodala R. Podstatová.

„Jako velmi účinný prostředek pro snížení výskytu nozokomiálních infek­cí se ve světě prosazuje používání jed­norázového operačního krytí, oblečení a pomůcek. K minimalizaci infekčního rizika v období hospitalizace po operač­ním výkonu výrazně přispívá důsledné používání kvalitních rukavic, ovšem za předpokladu dodržování hygieny a asepse při jejich oblékání a výměně,“ doplnil dr. Podstatovou marketingo­vý manažer Hartmann­Rico Mgr. Pe­tr Hložánek.

Nozokomiální infekce vznikají v souvislosti s lékařským ošetřením či vyšetřením a projeví se během poby­tu nebo krátce po propuštění pa cienta z nemocničního zařízení. Nákaza vý­razně ohrožuje bezpečnost pacien­ta a prodlužuje jeho pobyt v nemocni­ci v průměru o 16 dní. Podle epidemio­logické zprávy ECDC v Evropské unii druhotné náklady spojené s prodlouže­nou pracovní neschopností pacientů dosahují 1,4 miliardy eur ročně. (Více k tématu nozokomiálních infekcí viz Florence č. 12/2010, str. 26–31.)

tz,­red

 
  • tisk
  • předplatit si