Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Ošetřovatelství v interních oborech

Datum: 10. 1. 2011
Autor:

Pod taktovkou předsedkyně inter­ní sekce ČAS Mgr. J. Hruškové se 6. 11. konala v Nemocnici Na Homolce konference Ošetřovatelství v interních oborech.  První přednášející, MUDr. M. Prusíková (3. int. klinika VFN), se zabývala problematikou erektilní dys­funkce a její souvislostí s rizikovými faktory aterosklerózy. 

Upozornila na to, že ačkoli muži ve vyšším věku ji po­važují za běžnou, ve skutečnosti jde o onemocnění. Erektilní dysfunkce bývá u velkého procenta mužů prvním příznakem aterosklerózy. Proto by lé­kařem první volby při potížích měl být internista. Bc. M. Křečková uvedla ně­které zkušenosti z vlastního pracoviště (1. int. klinika VFN) s poskytováním laické resuscitace při náhlé srdeční zástavě. Její nejčastější příčinou je fib­rilace komor, a je­li poskytnuta do 3 až 5 minut, je její úspěšnost až 60pro­centní. S uplatněním správného po­stupu resuscitace významně (až dvoj- či trojnásobně) roste naděje na přežití. Proto jsou o zásadách resuscitace edu­kováni pacienti, kteří kliniku opouš­tějí, i jejich rodiny. Téma resuscita­ce z pohledu nových trendů a výuky přednášel také záchranář Mgr. O. Ul­rych. Dále se hovořilo o zkušenostech s bazální stimulací, která se provádí na Kardiologické jednotce 2. int. kli­niky VFN. Mgr. P. Povolná z  FNKV představila kazuistiku pacienta na koronární jednotce se zaměřením na průběh ošetřovatelské péče o tříslo po katetrizaci, prevenci dekubitů, pé­či o invazivní vstupy apod. Vedle vše­ho je důležitá péče o psychiku sledo­vaného nemocného. Dále se ještě ho­vořilo o spolupráci sester s lékaři při farmakoterapii a na závěr konference vystoupila Mgr. A. Kesziová z minis­terstva zdravotnictví, která poskytla informace o specializačním vzdělá­vání, změnách, které přineslo nařízení vlády č. 21/2010 z února 2010. Uvedla kontakt, kde je možné získat veške­ré informace o této problematice: An­drea Kesziová, tel.: 224 972 551, e­mail: andrea.kesziova@mzcr.cz

Text a foto jš

 
  • tisk
  • předplatit si