Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Pomáháme pomáhat

Datum: 10. 1. 2011
Autor:

Sekce managementu ve spoluprá­ci s IKEM a VFN v Praze uspořáda­la 2. listopadu konferenci Pomáháme pomáhat. Vedle předsedkyně sekce Anny Chrzové z VFN se jí zúčastni­ly náměstkyně ošetřovatelské péče Mgr. Dita Svobodová z VFN a Bc. Mar­tina Šochmanová z IKEM a další sest­ry z vedoucích pozic.

O tom, jak se mění přístup sestry k dlouhodobě hospitalizovanému pacientovi a jeho rodině pobytem v nemocnici, hovořila v přednášce Dlouhodobá hospitalizace dětské­ho pacienta Bc. Jana Pyskatá z VFN. Uvedla, že na dětské klinice, kde pra­cuje, není neobvyklá i několikamě­síční hospitalizace i vysoká četnost opakujících se hospitalizací. V těch­to případech se vytváří zvláštní vztah mezi ošetřujícím personálem, malým pacien tem a jeho rodinou, který ne­zřídka přerůstá až v přátelství. Jitka Zemánková (VFN) hovořila o spolu­práci s občanským sdružením Me­toděj (mezi dětmi jediným), které vzniklo v srpnu 2009 na pomoc rodi­čům s dětmi s dědičným metabolic­kým postižením. Třebaže je známo na 900 typů takovýchto onemocně­ní, četnost jejich výskytu v populaci je velmi nízká. Proto rodiny malých pacientů ani sestry obvykle nemíva­jí možnost získávat praktické zkuše­nosti. V tomto svou roli plní jmeno­vané sdružení.

S následující přednáškou vystou­pila Zdena Prokopová z organiza­ce Rosa, o. s., sloužící ochraně týraných a zneužívaných žen. Posluchači se dozvěděli, že se na toto občanské sdružení od doby jeho vzniku obráti­lo již několik tisíc žen a že jejich po­čty stále rostou. Přednášející zmíni­la veškeré aktivity Rosy, se kterými se lze seznámit na webových stránkách www.rosa­os.cz. Ke čtení dětem min. 20 minut denně nejen v rodině, ale také v nemocnici vyzvala Klára Ci­gánková, dobrovolnice projektu Ce­lé Česko čte dětem (www.celecesko­ctedetem.cz).

O zkušenostech s dobrovolníky na pracovištích hovořila Irena Dla­balová z Geriatrické kliniky VFN a Mgr. Marie Pěničková z ÚVN Pra­ha. Obě se shodly, že vztah ošetřují­cích k dobrovolníkům se vyvíjí od nedůvěry k jejich uznání. Chce to čas. JUDr. Milada Džupinková připomně­la, že stalking se od 1. ledna loňské­ho roku stal trestním činem. V této souvislosti zmínila autorka tři zása­dy prevence, které by sestra měla do­držovat: 1. neprobírat před pacienty osobní záležitosti, 2. neřešit s pacien­ty vlastní osobní vztahy, 3. neprobí­rat osobní vztahy svého spolupracov­níka. O významu edukace diabetiků hovořila Vladimíra Havlová z IKEM. Uvedla mimo jiné, že jsme jednou z mála evropských zemí s edukační­mi rekondičními pobyty pro diabeti­ky mimo zdravotnické zařízení.

 
  • tisk
  • předplatit si