Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Závažné krvácivé stavy očima lékařů, laborantů a sester

Datum: 10. 1. 2011
Autor: ew

Třetí národní kongres pořádala ve dnech 18.–19. listopadu v Praze Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP, Českou společností klinické biochemie ČLS JEP a traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS. Součástí akce, jejímž hlavním tématem byly závažné krvácivé stavy v klinice – diagnostika, prevence, léčba, byla 18. listopadu i paralelní konference zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích.

Nelékařskou konferenci zahájila před­sedkyně spolupořádající traumatolo­gicko­ortopedické sekce Mgr. D. Ško­chová (I. chirurgická klinika VFN, Praha) přednáškou Bezpečnost zdra­votnického personálu (manipula­ce s ostrými předměty). Připomně­la v ní mimo jiné vznik pracovní skupiny, která se ve vzájemné spolu­práci Aesculap Akademie a ČAS zabý­vá bezpečností zdravotnického perso­nálu v nemocnicích, edukací a pří­pravou podkladů pro ošetřovatelské standardy a doporučení v okruzích: bodná poranění, rizika profesionál­ní nákazy a uzavřená infúzní linka. Skupina zatím pomocí dotazníkové­ho šetření zmapovala situaci ve 4 ne­mocnicích ČR. Zjistila, že vzhledem k vysoké frekvenci invazivních vý­konů spojených s manipulací s ostrý­mi předměty je nejvíce poranění me­zi pracovníky JIP. Ostrým předmětem se při výkonu povolání zranilo více než 83 % respondentů; 57,9 % dotazo­vaných počet zranění ostrým předmě­tem neuvedlo, 20,9 % respondentů se poranilo 1–5krát, 8,7 % pak 6 a více­krát. Stres jako možnou příčinu úrazu uvedlo 51,5 % respondentů.

Další dvě sdělení připravily autor­ky z Ústavu klinické biochemie a la­boratorní diagnostiky VFN. Sdělení Problematické stanovení počtu leu­kocytů při erytrocytech (L. Brettlo­vá, J. Lacinová, M. Bakosová, R. Ko­mendová, J. Chrzová, J. Kuncířová) na případu vyšetření krevního vzor­ku novorozence upozornilo na mož­ná chybová hlášení hematologických analyzátorů a na nutnost provést kon­trolu provedením nátěru a ověřit počet elementů spočítáním v Bürkerově ko­můrce. Přednáška Měření na Sysme­xu XE 5000 (H. Cafourková, P. Šnýd­rová, A. Suchardová) se poté věnovala možnostem moderního hematologic­kého analyzátoru XE 5000, využívají­cího metody průtokové cytometrie. 

Po zajímavém sdělení Nekrvá­civé metody hojení ran (D. Bašná, D. Škochová, J. Tlášková, I. chir. kli­nika VFN), jež upozornilo na novinku v léčbě akutních i chronických ran po­mocí UZ přístroje Sonic One, se téma­ta konference opět vrátila do laboratoří v přednáškách Vyšetření trombofilie pomocí ELISA testů v hematologické laboratoři (H. Homolková, E. Čechov­ská, I. Malíková, L. Landová, ÚKLBD) a Stanovení aktivity ANTI Xa při mo­nitorování léčby nízkomolekulární­mi hepariny (S. Kohoutová, J. Kruží­ková, J. Anděl, I. Malíková, ÚKLBD).

V druhém bloku konference zau­jala mj. přednáška Nová antitrombo­tika MUDr. Z. Kudrnové (spoluautoři E. Lhotská, M. Vrbová, M. Lauricel­la, Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha). Autoři se v ní zabývali dvěma skupina­mi nových antitrombotik – dabigatra­nem a rivaroxabanem – která byla ne­dávno uvedena i na náš trh jako vhodná k prevenci tromboembolické nemo­ci. Jednou z jejich výhod oproti nízko­molekulárním heparinům či pentasa­charidům je perorální podávání. Podle sdělení dr.  Kudrnové se očekává schvá­lení obou léků i pro léčbu a prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní.

To, že je zařazování přednášek z pera lékařů do programu nelékařských kon­ferencí dobrý nápad, potvrdilo i sdělení Krvácivé stavy v urologii. MUDr. L. Zá­mečník (Urologická klinika VFN) v něm připomněl příčiny krvácení v urogyne­kologickém a urologickém systému. Pat­ří sem např. opakované operační výkony s protrahovanými nebo masivními ztrá­tami krve, záněty močového měchýře, urolitiáza, onemocnění prostaty (benig­ní hyperplazie, záněty), operace prosta­ty, nádory močového měchýře a ledvin, biopsie ledviny aj.

Také třetí přednáškový blok při­nesl řadu dalších zajímavých sdělení z laboratoří: Stanovení lupus antikoagulans u pacientů trombotické­ho centra – M. Husáková, N. Králová, J. Anděl, D. Drábková, ÚKLBD; Vý­znam stanovení počtu destiček na hematologických analyzátorech – J. Novotná, L. Brettlová, M. Bakoso­vá, R. Komendová, J. Lacinová, L. So­chorová, J. Kuncířová, ÚKBLD; Za­jištění systému kvality u vyšetření pro trombotické centrum z hledis­ka technického vybavení labora­toře – J. Anděl, S. Šteflová, E. Teplá, ÚKBLD; Laboratorní sledování ak­tivity nízkomolekulárního heparinu a pentasacharidu – J. Kvasnička, ÚKBLD.

Z laboratorního bloku se trochu vymykaly tři příspěvky. Zajímavá přednáška Mgr. V Zachové Úrazové stavy provázené krvácením do cen­trálního nervového systému a úlo­ha sestry (spoluautorka K. Vrbo­vá, I. chir. klinika, VFN) se zabýva­la krytými i otevřenými, primárními i sekundárními kraniocerebrálními poraněními. Autorky připomněly, že základem ošetřovatelské péče, jež se odvíjí podle stanovené – konzervativ­ní nebo chirurgické – léčby, je klido­vý režim, preventivní farmakoterapie omezující mozkový edém a analgose­dace, samozřejmostí je monitorová­ní pacienta jak pomocí techniky, tak klinicky.

Sdělení Traumatologická rizi­ka u warfarinizovaných pacientů (K. Čurdová, T. Vávra, I. chir. klinika VFN) bylo uvedeno definicí a indikací antikoagulační léčby, po nichž následo­vala pozoruhodná kazuistika 60letého pacienta na warfarinu, kterého přivezla RZS v hemoragickém šoku s masivním hematomem pravého stehna a kolena.

Poslední „nelaboratorní“ přednáš­kou konference byla Role zdravot­ní sestry při ambulantní aplikaci LMWH u gravidních žen (K. Krupová, E. Tobiášová, P. Dulíček, II. interní klini­ka – OKH, FN Hradec Králové). Autoři ji věnovali především významu eduka­ce pacientek včetně praktických ukázek aplikace nízkomolekulárního hepari­nu – svou práci s jednou z gravidních pa­cientek uvedli i na videozáznamu.

ew

 
  • tisk
  • předplatit si